De behandelaar richt uw dossier in met gegevens over uw diagnose, de behandeling, de resultaten van eventuele vragenlijsten en gespreksverslagen. Kras competentiedesign bewaart uw dossier gedurende vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het dossier is geopend. Op uw verzoek krijgt u zo spoedig mogelijk inzage in en een afschrift van uw cliëntdossier. De behandelaar en Kras competentiedesign mogen voor de verstrekking van het afschrift een redelijke vergoeding in rekening brengen. Na een daartoe strekkend verzoek van cliënt vernietigt Kras competentiedesign de in het cliëntdossier bewaarde bescheiden en gegevens binnen drie maanden, tenzij het verzoek bescheiden of gegevens betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt of een wettelijk voorschrift zich tegen vernietiging verzet.
De behandelaren van Kras competentiedesign hebben een geheimhoudingsplicht. Wij verstrekken zonder uw toestemming geen inlichtingen over u aan anderen. Ook krijgen anderen zonder uw toestemming geen inzage en afschrift van de bescheiden zoals vastgelegd in uw cliëntdossier.
Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de in de zorg geldende privacyregels.
Voor meer informatie zie het privacyreglement op deze website, het privacy reglement van Vicino of www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

logo kras competentie design

Kras competentiedesign

drs. Christine Schipperus

Van Hellemondtstraat 11
1701 ER Heerhugowaard
06 53854831
Info@krascompetentiedesign.nl

LID VAN:

  • NIP         visitatie certificaat

 

 

Kras competentiedesign | Van Hellemondtstraat 11 | 1701 ER | Heerhugowaard | t: 06-538 548 31 | e: info@krascompetentiedesign.nl