Kras competentiedesign hanteert de volgende werkwijze en afspraken:

 • Een opdracht komt tot stand na aanvaarding van de aanmelding of behandelovereenkomst.

 • Wanneer er sprake is van zorg binnen de GBGGZ zal Kras competentiedesign de kosten voor de behandeling declareren bij de zorgverzekeraar. Hiervoor is het noodzakelijk uw BSN nummer te registeren en uw identiteit en verzekering te controleren. Wij vragen u om bij het eerste gesprek uw identiteitsbewijs en verzekeringspasje mee te nemen.

 • Wanneer er geen sprake is van vergoede zorg ontvangt u een factuur van 90 euro per sessie.

 • Indien u het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, bent u in verzuim. De praktijk stuurt u dan een herinnering met een betalingstermijn. Indien u deze verzuimt zal een incassobureau worden ingeschakeld, waarvan de kosten aan u worden doorberekend. De praktijk behoudt zich het recht de behandeling te stoppen of op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

 • Afspraken kunnen telefonisch worden afgezegd tot 24 uur voor de afspraak. Indien een afspraak te laat wordt geannuleerd, of niet wordt nagekomen, wordt 45 euro bij u in rekening gebracht. Ook wanneer er sprake is van ziekte of overmacht. Deze kosten worden niet vergoed door uw verzekeraar. Voor de no show factuur geldt hetzelfde.

 • Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.

 • Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van kras competentiedesign, dan zijn de voorwaarden van laatste geldend. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorafgaande niet af.

 • Informatie naar derden is alleen mogelijk na uw toestemming. Voor de huisarts en/of POH-GGZ is het belangrijk te weten dat de behandeling van start is gegaan en hoe deze verloopt. U dient hiertoe de akkoordverklaring te tekenen. Indien u hiertoe bezwaar heeft kunt u dit aan de behandelaar aangeven.

 • Kras competentiedesign heeft een klachtenprocedure die op de website te vinden is. Het uiten van een klacht ontslaat u niet van de betalingsverplichting.

 • De duur van een consult is 45 minuten. Bij uw zorgverzekeraar wordt per sessie 60 minuten in rekening gebracht. Hiertoe zijn algemene regels door de zorgverzekeraar opgesteld; 45 minuten contacttijd en 15 minuten administratietijd.

 • Cliënten die in crisis verkeren kunnen contact opnemen met hun behandelaar. Echter buiten de werktijden is er geen sprake van bereikbaarheid. Daarom luidt het advies om u, in geval van nood, te wenden tot de dienstdoende huisarts.

 • Bij ziekte of afwezigheid van de behandelaar zal de zorg worden overgedragen aan een collega binnen of buiten de praktijk.

 • De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt.

 • Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

 • Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen praktijk en cliënt, is het Nederlands recht van toepassing.

logo kras competentie design

Kras competentiedesign

drs. Christine Schipperus

Van Hellemondtstraat 11
1701 ER Heerhugowaard
06 53854831
Info@krascompetentiedesign.nl

LID VAN:

 • NIP         visitatie certificaat

 

 

Kras competentiedesign | Van Hellemondtstraat 11 | 1701 ER | Heerhugowaard | t: 06-538 548 31 | e: info@krascompetentiedesign.nl